فاطمه علایی رحمانی، دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه الزهرا 

 سوابق اجرایی

دانشگاه الزهراء(س)

رياست دانشكده الهيات و ادبيات

از سال 1380- 1381

دانشگاه الزهراء(س)

رياست دانشكده الهيات

از سال 1381 تا دی ماه 1385

دانشگاه الزهراء(س)

عضو هیئت علمی دانشکده الهیات

از سال 1375 تا کنون