فاطمه علایی رحمانی، دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه الزهرا 

فاطمه علایی رحمانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات 
نمایه علمی: publons | ResearchGate | ORCID.| google scholar

 

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) : علوم قرآن و حدیث

   كارشناسي ارشد: علوم قرآن و حدیث

   كارشناسي : الهیات و معارف اسلامی

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده الهیات

   تلفن: 85692078

   دورنگار : 88058923

   پست الکترونیک :f.alaee@alzahra.ac.ir

نمایه علمی: publons | ResearchGate | ORCID