محمد تقی شیخی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

دکتر محمد تقی شیخی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استاد گروه علوم اجتماعی 


   دكتري (Ph.D) : جامعه شناسی- دانشگاه آگرا هندوستان

   كارشناسي ارشد: جامعه شناسی- دانشگاه اسلامی علیگر هندوستان

   كارشناسي : علوم اجتماعی- دانشگاه اسلامی علیگر هندوستان 


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

   تلفن:85692386

   دورنگار :

   پست الکترونیک : mtshykhi@yahoo.com