محمد تقی شیخی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : جامعه شناسی

كارشناسي ارشد:  جامعه شناسی

كارشناسي : علوم اجتماعی

 

زمینه های تدریس

-  روش های مقدماتی تحلیل جمعیت

-  جامعه شناسی صنعتی

-جامعه شناسی سالمندان(ارشد)

-جامعه شناسی جهان اسلام

-مددکاری اجتماعی

-زبان تخصصی علوم اجتماعی

-مسائل اقتصادی و اجتماعی جمعیت(دکترا)

-سمینار جامعه شناسی صنعتی(ارشد)

-مبانی جامعه شناسی

-مبانی جمعیت شناسی

-کاربرد جمعیت شناسی