اعظم ولی زاده لاریجانی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

اعظم ولی زاده، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

استادیار گروه حسابداری


   دكتري (Ph.D) :  حسابداری دانشگاه الزهرا (س)، سال 1393.

   كارشناسي ارشد:  حسابداری دانشگاه الزهرا (س)، سال 1387.

   كارشناسي : حسابداری دانشگاه الزهرا (س)، سال 1384.


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

   تلفن:85692922

   پست الکترونیک :  a.valizadeh@alzahra.ac.ir

رزومه