علی ستاری ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


علی ستاری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه    دكتري (Ph.D) :فلسفه تعلیم و تربیت

   كارشناسي ارشد:برنامه ریزی آموزشی

   كارشناسي :ادبیات فارسی

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:85692059

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک :alisattari@alzahra.ac.ir