پروین احمدی  ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


پروین احمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی 

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی


   دكتري (Ph.D) : علوم تربیتی/برنامه درسی

   كارشناسي ارشد: برنامه درسی

   كارشناسي :علوم تربیتی/مدیریت و برنامه ریزی آموزشی


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

   تلفن:02185692304

   دورنگار :02188041464

   پست الکترونیک :pahmadi@alzahra.ac.ir