مهنازعباسی،عضوهيات علمی دانشکده الهيات دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 

ردیف عنوان نوع مقاله نام نشریه

شماره،

صفحه

سال
علمی پژوهشی مروری علمی ترویجی ارائه شده در همایش علمی، برگزار کننده چاپ شده در دایره المعارف سایر
1 فرایند اسلامی شدن الگو ی فرهنگی- اجتماعی تغذیه در ایران تا پایان سده چهارم هجری قمری p           فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، پژوهشکده تاریخ اسلام ش15، ص136-107 سال چهارم، زمستان 91
2 فرایند اسلامی شدن الگوی فرهنگی تطهیر در ایران تا پایان سده چهارم با رویکرد تاریخ فرهنگی p           فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، پژوهشکده تاریخ اسلام

شماره 21،

ص166-139

سال ششم،

تابستان 1393

3 چیستی حقیقت ملکوت در قرآن کریم و تحلیل دیدگاه مفسران p           فصلنامه مطالعات تفسیری، دانشگاه معارف اسلامی

شماره 28،

ص80-63

سال هفتم،

زمستان 1395

4 بررسی تغییرات الگوی فرهنگی پاکی و ناپاکی در ایران p           دوفصلنامه جستارهای تاریخی،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شماره 1،ص71-47 سال هفتم ،بهار و تابستان 1347
5 گفتمانهای خدا-خلیفگی وخدا-پادشاهی در نصیحه الملوک امام محمد غزالی p           فصلنامه علوم سیاسی ، دانشگاه باقرالعلوم شماره 83، ص131-107 سال 21 ، پاییز 1397
6 تصویرشناسی زنان در سفرنامه مقدسی p           فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی،انجمن ایرانی تاریخ شماره39، ص 105-75 دی 1399
7 بازنمائی تاریخ فرهنگی در سفرنامه های قرن چهارم هجری قمری ،مطالعه موردی «زنان» p     همایش بین المللی تاریخ فرهنگ و تاریخ فرهنگی در ایران ، برگزار کننده پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   ضمیمه شده در پایگاه استنادی جهان اسلام ISC     اسفند 1397
8 بررسی دیدگاه دانشمندان مسامان پیرامون مدیریت زنان و مفاد روایت «لن یفلح قوم اسندوا امرهم الی امراه» p           فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث شماره1، ص 104-131 بهار 1400
9                    
10                    
11                    
12                    

داوری مقالات/ طرح پژوهشی

ردیف عنوان مقاله/ طرح پژوهشی طرح پژوهشی نوع مقاله نام نشریه شماره، صفحه سال
علمی پژوهشی مروری علمی ترویجی ارائه شده در همایش علمی، برگزار کننده چاپ شده در دایره المعارف سایر
1                 فصلنامه تاریخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم    
2                 فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام پژوهشکده تاریخ اسلام    
3                 مطالعات تاریخ فرهنگی انجمن ایرانی تاریخ    
4                 تحقیقات علوم قرآن وحدیث دانشگاه الزهرا    
5                      
6                      
7                      
8                      
9                      
10                      
11                      
12                      
13 بررسی تاثیر آموزه های دینی (اخلاق فردی ) بر میزان استرس زنان شاغل در دانشگاه اراک p                 91-92
14                      

طرح های پژوهشی

همکاری در طرح پژوهشی مصوب «جهانهای فراطبیعی از دیدگاه قرآن ،روایات و اندیشمندان دینی» ارائه دهنده دکتر ابراهیم کلانتری 

پایان نامه

ردیف عنوان پایان نامه نام دانشجو دانشگاه محل انجام مقطع تاریخ دفاع
 
سمت
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری راهنما مشاور داور
1 تحلیل استنادی منابع پایان نامه های دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه الزهرا (س)   دانشگاه الزهرا (س)   p   1392   p  

سایر پژوهش ها

1-برگزاری کرسی علمی - ترویجی «بررسی الگوی فرهنگی پاکی و ناپاکی در ایران » خرداد1397

2-برگزاری کرسی علمی - ترویجی الگوی فرهنگی تغذیه،بررسی همگرایی و واگرایی بین ایرانیان و اسلام _ مهر ماه 1398، دانشکده الهیات و معارف اسلامی

1- برگزاری نمایشگاه هنر در تمدن اسلامی در دانشگاه الزهرا،سال 1392