آتنا بهادری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

- تحلیل مضمون آثار اقتدار ملی در بیانات آیت الله خامنه ای و مبانی قرآنی آن (فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی)

- مبانی قرآنی عوامل معنوی اقتدار ملی از منظر مقام معظم رهبری (مطالعۀ موردی مبتنی بر ارتباط با خالق) (فصلنامه پژوهش های سیاست اسلامی)

- تحلیل مضمون عوامل مادی اقتدار ملی در بیانات آیت الله خامنه ای و مبانی قرآنی آن (فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی)

- تأملی بر مناجات همسر عمران با رویکرد تحلیل گفتمان (فصلنامه پژوهشنامه معارف قرآنی)

- تحلیل مضمون عهدنامه امیرالمؤمنین‌علی(ع) با مالک‌اشتر (فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه)

- بررسي مؤلفه هاي فرهنگ دفاعي در چارچوب فرهنگ راهبردي جمهوري اسلامي ايران (فصلنامه پژوهش هاي معاصر انقلاب اسلامي)

- نقد مباني تاريخمندي در تفاسير زن محور از قرآن (فصلنامه مطالعات راهبردی زنان)

- تاملي بر شرك جنسيتي در خوانش هاي زن مدارانه از قرآن (فصلنامه مطالعات راهبردی زنان)

- نگاهي تطبيقي به اعلام نزول سوره برائت در احاديث و رويكردهاي مفسران فريقين (فصلنامه آموزه های حدیثی)

- واكاوي اهداف ذكر مغيبات در نهج البلاغه (فصلنامه تحقيقات علوم قرآن و حديث)

- نقد شبهه تعارض آیات علم غیب در قرآن با تأکید بر علم غیب ائمه اطهار(ع) (فصلنامه مطالعات تفسيري)

- روش شناسي نقد علامه اميني(ره) بر احاديث موضوعه (فصلنامه پژوهشهاي قرآن و حديث)

- سفرهاي حديث پژوهي شيعيان به عراقين (فصلنامه پژوهشهاي قرآن و حديث)

- جستاري در اهداف سفرهاي حديث پژوهي (فصلنامه علوم حدیث)

  مطالعات راهبردي زنان

  

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

- نقش بانوان شيعه قرن سيزدهم هجري در گسترش علوم اسلامي (كنگره بين المللي نقش شيعه در پيدايش و گسترش علوم اسلامي)

- نقشه راه تولید علوم انسانی اسلامی و چگونگی مواجهه با علوم انسانی غربی در اندیشه آیت­ الله خامنه­ ای (کنگره بین ­المللی قرآن و علوم انسانی)

- تقابل علامه امینی(ره) با تهمت کثرت جعل در احادیث شیعه (کنگره ملی غدیر)

 

کتب تألیف/ترجمه شده

 - ترجمه و نقد كتاب قرآن و زن (بازخواني و تفسير متن مقدس قرآن مجيد از منظر يك زن) (نشر علمی)