محمد صادق عابدی نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

محمد صادق عابدي نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه مهندسي مکانيک

 

دانشکده فني و مهندسي
 

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) :مهندسي مکانيک، تبديل انرژي، دانشگاه علم و صنعت ايران، 1397

   كارشناسي ارشد:مهندسي مکانيک، تبديل انرژي (گرايش سيستم هاي انرژي)، دانشگاه علم و صنعت ايران، 1390

   كارشناسي :مهندسي مکانيک، حرارت و سيالات، 1387

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن: 3034 8569 (021)

   دورنگار :7537 8861 (021)

   پست الکترونیک :m.abedinejad@alzahra.ac.ir