زهرا عزیزی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی

 اقتصادسنجی (گروه حسابداری) - روزهای شنبه 17:30-15:30

       طرح درس: 1اقتصادسنجی.pdf

اقتصاد خرد - روزهای یک شنبه ساعت 11-8  

  طرح درس: اقتصاد خرد (سایر رشته ها).pdf

پاور درس اقتصاد خرد  

  اقتصاد خرد سایر رشته ها بخش اول.pdf

  اقتصاد خرد (سایر رشته ها) بخش دوم.pdf

 اقتصادمدیریت (گروه مدیریت)

   طرح درس:اقتصادمدیریت.pdf

 پول و ارز و بانکداری - روزهای سه شنبه ساعت 12-10 و 14:30-13:30

   طرح درس: پول ارز و بانکداری.pdf