خدیجه سفیری ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

  1. سفيري  ٬خديجه ٬ "نگاه جنسيتی به کار و رابطه آن با توسعه انساني" – مجله دانشکده ادبيات و علوم انسانی  دانشگاه فردوسي مشهد سال 1380 علمی- پژوهشیمقالات خارجی
  2. سفيري٬ خديجه  ٬"جنسيت و تبعيض دستمزد در کانادا " مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا سال1381 علمی- پژوهشی
  3. سفيري ٬خديجه ٬ "مسئله ای اجتماعی بنام اشتغال زنان " مقاله اي از کتاب  مسائل اجتماعي ايران                  انجمن جامعه شناسي ايران سال1383
  4. سفيري  ٬ خدیجه ٬  احمد ٬جعفرنژاد "عوامل درون سازمانی و رابطه آن با ارزيابی شغلي زنان "- مجله مطالعات زنان ,شماره 1  سال1382 ، علمي و پژوهشي
  5. سفيري ٬ خديجه ٬" زن و توسعه "دانش مديريت " سال  1373 , علمی و پژوهشی
  6. سفيري٬  خديجه ٬ " بر رسي راه هاي ارتقاء علوم اجتماعي "يونسکو وزارت فرهنگ و اموزش عالي سال 1376
  7. سفيري ، خدیجه ٬ نیره ٬شريفي  "بررسي سلسله مراتب ارزشي دانشجويان و رابطه آن با گروه هاي مرجع "نامه علوم اجتماعي "  شماره 25 بهار ۱۳۸۴ ، علمي و پژوهشي