فاطمه بیگم رضا زاده ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : 

كارشناسي ارشد:   

كارشناسي :

 

زمینه های تدریس

 آمار-----سنجش واندازه گیری----روش تحقیق  

 انسان شناسی دراسلام  ---نظرات تربیتی ائمه اطهار(س)

  مشاوره شغلی وتحصیلی----اصلاح وتغییررفتار