فاطمه بیگم رضا زاده ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


 فاطمه بیگم رضا زاده ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
            مربی-دانشوری

   دكتري (Ph.D) :برنامه ریزی درسی

   كارشناسي ارشد:تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش

   كارشناسي :.مشاوره خانواده


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی

   تلفن:09122197192

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک :alzahra.ac.ir@