پری احدی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


پری احدی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه 


   دكتري (Ph.D) : مدیریت بازرگانی- بازاریابی- دانشگاه اصفهان

   كارشناسي ارشد: مدیریت بازرگانی- بازاریابی- دانشگاه الزهرا(س)

   كارشناسي : مدیریت بیمه- دانشگاه علامه طباطبایی


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:   85692774

   پست الکترونیک :p.ahadi@alzahra.ac.ir

دی ان ان evoq