دکتر منصوره زاهدی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

منصوره زاهدی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه شیمی






   دكتري (Ph.D) : شیمی فیزیک ، دانشگاه فردوسی, مشهد (2003)

   كارشناسي ارشد: شیمی فیزیک ، دانشگاه الزهرا , تهران (1996)

   كارشناسي : شیمی ، دانشگاه بیرجند , بیرجند  (1993)


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده فیزیک شیمی- صندوق پستی 1993893973

   تلفن: 02185692610

   دورنگار : 02188041344

   پست الکترونیک :  zahedi@alzahra.ac.ir