محمد خرمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

محمد خرمی 

استاد گروه فیزیک ، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا 

   دكتري (Ph.D) : فیزیک ، دانشگاه صنعتی شریف 

   كارشناسي ارشد: فیزیک ، دانشگاه صنعتی شریف 

   كارشناسي : مهندسی الکترونیک ، دانشکده فنی دانشگاه تهران 

 

   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده فیزیک

   تلفن: (430) 9-8044051 21 98+

   دورنگار : 8047861 21 98+

   پست الکترونیک :    mamwad@mailaps.org mamwad@gmail.com، mamwad@yahoo.com

   وبگاه: mamwad.org