توحید کاظمی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)


  توحید کاظمی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)

استادیار گروه حسابداری


 

آدرس: ارومیه، بلوار رودکی، شهرک فرشته، خیابان حسن نژاد، کوی 19، دانشگاه الزهرا (س)

 

  پست الکترونیک:  t.kazemi@alzahra.ac.ir

دی ان ان evoq