توحید کاظمی
   استادیار گروه حسابداری
   دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
   دانشگاه الزهرا

    ارومیه، بلوار رودکی، آبشناسان، نارون دوازدهم، دانشگاه الزهرا

     (۰۴۴) ۳۳۶۸۹۸۲۶                  dr.tohid.kazemi

    t.kazemi@alzahra.ac.ir  

 
 
توحید کاظمی - هیات علمی دانشگاه الزهرا