دکترسيده زهرا شورشيني، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 

سيده زهرا شورشيني، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
            استادیار گروه فیزیک


   دكتري (Ph.D) :  فيزيك ليزر -دانشگاه الزهرا- تهران (1388)

   كارشناسي ارشد:   فیزیک -دانشگاه صنعتی شریف - تهران (1371)

   كارشناسي : فیزیک -دانشگاه الزهرا - تهران (1368)


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده فیزیک شیمی

   تلفن: 00982188041347

   دورنگار :88613935

   پست الکترونیک : zshinie@alzahra.ac.ir   &   zshinief@yahoo.com

 مقالات در Google Scholar