زهره توازیانی، استاد گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه الزهرا 

زهره توازیانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
           
استاد گروه فلسفه و حکمت اسلامی
 

 

 

 

 
 

دكتري (Ph.D) :فلسفه و کلام اسلامی

كارشناسي ارشد: فلسفه غرب

كارشناسي : فلسفه غرب

آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:88058923

  دورنگار : 88058923

 پست الکترونیک :z.tavaziani@alzahra.ac.ir