زهرا الهوئی نظری ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


زهرا الهوئی نظری ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه 

 

   دكتري (Ph.D) : تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

   كارشناسي ارشد: تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

   كارشناسي : زبان و ادبیات فارسی

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده الهیات

   تلفن:.02188058923

   دورنگار :.02188058923

   پست الکترونیک :alhooii.nazari@alzahra.ac.ir