بتول یوسفی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

بتول یوسفی

استادیار گروه معارف اسلامي، دانشکده الهیات، دانشگاه الزهرا، تهران، ايران


 

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) :علوم سیاسی

   كارشناسي ارشد:علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی

   كارشناسي :تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده الهیات گروه معارف

   تلفن:85692700

   دورنگار :02188041281

   پست الکترونیک :b.yousefi@alzahra.ac.ir