دکتر اعلا تورانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

دکتر اعلا تورانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا


دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامي، دانشکده الهیات ، دانشگاه الزهرا، تهران، ايران 

 

 

 

 

 


   دكتري (Ph.D) :  الهیات

   كارشناسي ارشد:   فلسفه غرب، فلسفه و کلام اسلامی

   كارشناسي : الهیات


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده الهیات

   تلفن:09121792681

   دورنگار :

   پست الکترونیک :  toran@alzahra.ac.ir