غلامرضا سلیمانی امیری ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

دکترغلامرضا سلیمانی امیری

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دانشیار گروه حسابداری

 

   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، گروه حسابداری

   تلفن:85692745 داخلی 2745

   پست الکترونیک :GH_soleimany@yahoo.com