سهیلا صلاحی مقدم، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


سهیلا صلاحی مقدم، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی
 

   دكتري (Ph.D) :زبان و ادبیات فارسی(گرایش ادبیات تطبیقی و زبان های فارسی باستان و میانه)

   كارشناسي ارشد:زبان و ادبیات فارسی

   كارشناسي :زبان و ادبیات فارسی

 

   عضو انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی

   عضو انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی

   عضو انجمن نقد ادبی

   عضو انجمن ویراستاران ایران

   عضو انجمن ادبیات و هنر تطبیقی

   عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی متن پژوهشی ادبی دانشگاه علامه طباطبایی

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده زبان و ادبیات فارسی

   تلفن:85692323-021

   دورنگار : 88048038-021

   پست الکترونیک :smoghaddam@alzahra.ac.ir