محمد امیر شیخ نوری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) :  دانش آموخته رشته تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

كارشناسي ارشد:   دانش آموخته تاریخ از فرانسه

كارشناسي :دانش آموخته رشته تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

 

زمینه های تدریس

   تاریخ معاصر ایران، خلیج فارس