خانم دکتر شهناز شایان فر

 
دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه الزهرا (س)


   دكتري (Ph.D) : فلسفه و کلام اسلامی

   كارشناسي ارشد: فلسفه و کلام اسلامی   

   كارشناسي : فلسفه و کلام اسلامی


   آدرس: تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده الهیات

   تلفن: 02185692123

   دورنگار : 02188058923

   پست الکترونیک : sh.shayanfar@alzahra.ac.ir