پریسا شاد قزوینی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


دکتر پریسا شاد قزوینی، عضو هیات علمی رشته نقاشی دانشکده هنردانشگاه الزهرا(س)

 
دانشیار پایه 26  گروه نقاشی


   دكتري (Ph.D) :فلسفه و علوم هنری گرایش نقاشی

   كارشناسي ارشد:.نقاشی

   كارشناسي :نقاشی


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:00982188035301

   دورنگار :.00982188035801

   پست الکترونیک :shad@alzahra.ac.ir