ناهید سنجری فارسی پور  ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

          دکتر ناهید سنجری فارسی پور استاد گروه آمار دانشکده ریاضی دانشگاه الزهرا

 

تلفن:021-88048931

 فاکس:02188048931

ایمیل:nsanjari@alzahra.ac.ir

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        English

       Google scholar ID: https://scholar.google.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7145-9009

                   Publons ID: https://publons.com

سوابق اجرایی

   یک دوره رئیس بخش آمار دانشگاه شیراز 1377-1379

   پنج دوره عضو هیئت مدیره انجمن آمار ایران 1377-1387

  یک دوره سردبیر مجله اندیشه آماری 1376-1380

 یک دوره عضو هیئت تحریریه مجله ندا  1378-1382

  یک دوره  عضو کمیته علمی مسابقات دانشجویی 1380-1382

  عضو هیئت تحریریه مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی 1390 تا کنون

  عضو شورای ترفیع دانشکده علوم ریاضی دانشگاه الزهرا 1395تا کنون

  عضو کمیته ترفیع گروه آمار دانشکده ریاضی دانشگاه الزهرا 1395-1397

  عضو کمیته تحصیلات تکمیلی گروه آمار دانشکده ریاضی دانشگاه الزهرا 1395-1397