ناهید سنجری فارسی پور  ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

          دکتر ناهید سنجری فارسی پور استاد گروه آمار دانشکده ریاضی دانشگاه الزهرا

 

تلفن:021-88048931

 فاکس:02188048931

ایمیل:nsanjari@alzahra.ac.ir

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        English

       Google scholar ID: https://scholar.google.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7145-9009

                   Publons ID: https://publons.com

برنامه درسی

آمار ریاضی (2)

روشهای چند متغیره گسسته

   روشهای چند متغیره پیوسته(1)

   روشهای چند متغیره پیوسته (2)

   آمار بیزی

  استنباط آماری (2)

 

فایل ها و منابع درسی

 

دانشکده علوم ریاضی

 

مدرس: ناهید سنجری فارسی پور

نام درس: آمارریاضی(برآوردیابی)

نیم­سال: 981

رشته و مقطع تحصیلی: آمار-کارشناسی

پیش نیاز: آمار ریاضی-برآورد یابی

نوع درس و تعداد واحد: نظری 3

نحوه­ی ارزیابی دانشجویان:امتحان میان ترم و پایان ترم و پروژه

 

تاریخ آزمون پایان ترم:

تاریخ آزمون میان ترم:

ایمیل استاد: sanjari_n@yahoo.com

هدف کلی:

اهداف جزئی:

مراجع:مبانی آمارریاضی-احمد پارسیان-انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان

 

شرح درس

جلسه

مروری بر توزیعهای استاندارد

اول

خانواده توزیعهای نمایی

دوم

خانواده توزیعهای مکان-مقیاس-مکان مقیاس

سوم

بسندگی

چهارم

آماره هاوافرازها

پنجم

آماره بسنده مینیمال

ششم

مثالها

هفتم

کامل بودن

­هشتم

مثالها

نهم

روش برآورد گشتاوری

دهم

مثالها

یازدهم

روش درستنمایی ماکزیمم

دوازدهم

مثالها

سیزدهم

روش حداقل مربعات

چهارده

مثالها

پانزدهم

برآوردگرهای نااریب

شانزدهم

مثالها

هفدهم

برآوردگرهای نااریب با کمترین واریانس

هجدهم

مثالها

نوزدهم

نامساوی کرامر-رائو

بیستم

مثالها

بیست و یکم

کارایی

بیست و دوم

مثالها

بیست وسوم

سازگاری

بیست وچهارم

مثالها

بیست و پنجم

حل تمرین

بیست وششم

حل تمرین

بیست وهفتم

حل تمرین

بیست وهشتم

حل تمرین

بیست و نهم

حل تمرین

سی ام

حل تمرین

سی و یکم

حل تمرین

سی و دوم