ناهید سنجری فارسی پور  ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

          دکتر ناهید سنجری فارسی پور استاد گروه آمار دانشکده ریاضی دانشگاه الزهرا

 

تلفن:021-88048931

 فاکس:02188048931

ایمیل:nsanjari@alzahra.ac.ir

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        English

       Google scholar ID: https://scholar.google.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7145-9009

                   Publons ID: https://publons.com