دکتر لیلا ثمنی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

دکتر لیلا ثمنی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا س

 
استادیار گروه خانواده درمانی

 پژوهشکده زنان 

 

 

 

 

 


   دكتري (Ph.D) : فقه و مبانی حقوق (مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی)

   كارشناسي ارشد: فقه و حقوق اسلامی

   كارشناسي : الهیات (فقه و اصول)


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، پژوهشکده زنان

   تلفن:85692095

   دورنگار :88049809

   پست الکترونیک: l.samani@alzahra.ac.ir