دکتر محمدرضا رستمی

 
استادیار گروه مدیریت ، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی    دكتري (Ph.D) :  مدیریت مالی دانشگاه تربیت مدرس

   كارشناسي ارشد:   مدیریت  بازرگانی دانشگاه تربیت مدرس

   كارشناسي :مدیریت دولتی


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

   تلفن:88341083-88340261

   دورنگار :88341294

   پست الکترونیک : m.rostami@alzahra.ac.ir