فریبا پات، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

فریبا پات، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

استادیار گروه تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D): تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه تهران

   كارشناسي ارشد: تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه تهران

   كارشناسي: تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه تهران

 

   آدرس: تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، ساختمان خوارزمی طبقه سوم، دانشکده الهیات، اتاق 315

   تلفن: 85692128

   دورنگار: 88058923

   پست الکترونیک: F.pat@alzahra.ac.ir

 Google ScholarResearchGate / Publons / Orcid