یداله اردوخانی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


  یداله اردوخانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

                                        استاد ریاضیدكتري (Ph.D) : ریاضی کاربردی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران، 1380

كارشناسي ارشد: ریاضی کاربردی، دانشگاه تربیت مدرس، 1366

كارشناسي:ریاضی، دانشگاه اراک، 1361


آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، ساختمان خوارزمی، دانشکده علوم ریاضی

تلفن:02185692102

دورنگار:02188048931

پست الکترونیک :ordokhani [at] alzahra.ac.ir, ordokhani2000 [at] yahoo.com

Scopus ID: https://www.scopus.com

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-5167-6874

Researchgate ID: https://www.researchgate.net

Google scholar ID

https://scholar.google.com

Publons ID: https://publons.com