ندا مقدم، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

ندا گلیجانی مقدم، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

استادیار گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی،دانشکده الهیات، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران 

 

 

 

 


   دكتري (Ph.D) :تاریخ اسلام

   كارشناسي ارشد: تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

   كارشناسي : الهیات


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:۸۸۲۱۳۵۴۷

   دورنگار :۸۸۲۱۳۵۴۷

   پست الکترونیک :

n.moghaddam@alzahra.ac.ir