مریم حسینی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


مریم حسینی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 استاد تمام گروه زبان و ادبیات فارسی

Maryam Hosseini
Alzahra University
Department: Persian Language and literature
Full Professor


   دكتري (Ph.D) :.دانشگاه تهران 1376

   كارشناسي ارشد:دانشگاه تهران 1372

   كارشناسي :دانشگاه تهران 1369

حوزه های پژوهشگری: نقد ادبی، ادبیات معاصر، عرفان، مطالعات زنان و سنایی پژوهی

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات، گروه زبان و ادبیات فارسی

   پست الکترونیک :drhoseini@alzahra.ac.ir