مهناز نوروزی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مهناز نوروزی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشکده علوم ریاضی
 

 

   دكتري (Ph.D) :علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی

   كارشناسي ارشد:علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی

   كارشناسي :علوم کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ریاضی

   پست الکترونیک :m.noroozi@alzahra.ac.ir

   Google Scholar

   ResearchGate

   Publons

   ORCID

   Resume