سیمین حسینیان ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


سیمین حسینیان ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استاد تمام


   دكتري (Ph.D) : مشاوره از دانشگاه UCLA (کالیفرنیا لس آنجلس) آمریکا

   كارشناسي ارشد:مشاوره از دانشگاه UCLA

   كارشناسي : مشاوره از دانشگاه تهران


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن: 88615858-021

   دورنگار : 88615858-021

   پست الکترونیک : hosseinian@alzahra.ac.ir