دکتر سید محمد حسین هاشمی نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا  (س)


دکتر سید محمد حسین هاشمی نژاد

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)

 
استادیار گروه کامپیوتر

صفحه گوگل مقالات و ارجاعات


   دكتري (Ph.D) :دکترای تخصصی مهندسی نرم افزار - تربیت مدرس

   كارشناسي ارشد: مهندسی نرم افزار - تربیت مدرس

   كارشناسي : مهندسی نرم افزار - تربیت معلم تهران


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده فنی و مهندسی

   پست الکترونیک :SMH.Hasheminejad<AT>Alzahra<dot>ac<dot>ir      TMU.Hashemi<AT>gmail<dot>com