فروزان راسخی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


فروزان راسخی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی


دكتري (Ph.D) :اديان و عرفان تطبيقي

كارشناسي ارشد:فلسفه و كلام اسلامي

كارشناسي :دبيري الهيات و معارف اسلامي


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده الهیات و معارف اسلامی

   تلفن:85692078

   دورنگار:8805923

   پست الکترونیک :alzahra.ac.ir@