فهیمه کاظمی، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا
English

 

 

  فهیمه کاظمی،استادیار فیزیولوژی ورزشی،دانشگاه الزهرا

          


دكتري (Ph.D):فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی

كارشناسي ارشد:فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران

كارشناسي:مترجمی زبان آلمانی، دانشگاه تهران


آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده علوم ورزشی

تلفن:85692689-021

دورنگار:88041468-021

پست الکترونیک: f.kazemi@alzahra.ac.ir


https://www.researchgate.net/profile/Fahimeh_Kazemi/6

https://scholar.google.com/citations?user=4ULpVtcAAAAJ&hl=en

https://orcid.org/0000-0003-3622-0438

/https://publons.com/researcher/1334548/fahimeh-kazemi