فخری سادات حسینی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


فخری سادات حسینی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه 

 

   دكتري (Ph.D) :بیوتکنولوژی

   كارشناسي ارشد:دکترای داروسازی

   كارشناسي :----

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم زیستی

   تلفن: 88058409

   دورنگار :88058409

   پست الکترونیک :f.hosseini@alzahra.ac.ir

sadat77@gmail.com