زهرا فرید ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

    

زهرا فرید ، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه عربی
 

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) :...زبان و ادبیات عربی.(1392)

   كارشناسي ارشد:......زبان و ادبیات عربی....(1384)...

   كارشناسي :....زبان و ادبیات عربی..(1382)

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات، تاریخ و زبانها، گروه عربی

   تلفن:.............

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک :z.farid@alzahra.ac.ir