خانم دکتر فاطمه پورمسجدیان

عضو هیئت علمی گروه حقوق، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی


رزومه علمی

خانم دکتر فاطمه پورمسجدیان

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

استادیار گروه حقوق

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی


وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
دكتري (Ph.D) :حقوق خصوصی

كارشناسي ارشد:حقوق خصوصی

نشانی:تهران، درب شرقی دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلی نژاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

تلفن: 88058901

دورنگار :88058901

پست الکترونیک :fmasjedian@alzahra.ac.ir

نشانی پورتال دفتر حقوقی دانشگاه الزهرا:http://officelaw.alzahra.ac.ir/