فرید بهروزی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


فرید بهروزی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا


دانشیار گروه ریاضی


آدرس: تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ریاضی، گروه ریاضی.

تلفن: 85692092-021.

پست الکترونیک : f_behrouzi@alzahra.ac.ir .