فریبا عزیزی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 

فریبا عزیزی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی

 

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) : آمار، دانشگاه تهران

   كارشناسي ارشد: آمار، دانشگاه تهران

   كارشناسي : آمار، دانشگاه یزد

 

   آدرس: تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن: 02185693009 

   دورنگار :

   پست الکترونیک : fa.azizi@alzahra.ac.ir    azizifa4@gmail.com