داریوش بهمردی،  هیات علمی دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه الزهرا 

داریوش بهمردی شریف آباد، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استاد دانشکده علوم ریاضی.

 

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) : سیستم های دینامیکی

   كارشناسي ارشد: آنالیز ریاضی

   كارشناسي : ریاضی

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم رياضي

   تلفن: 85692102 021 

   دورنگار :

   پست الکترونیک : behmardi@alzahra.ac.ir