مریم عنافچه ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 مریم عنافچه، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 

استادیار گروه شیمی
   دكتري (Ph.D) :شیمی فیزیک- دانشگاه تربیت مدرس - تهران (2012-2009)

   كارشناسي ارشد:شیمی فیزیک- دانشگاه تربیت مدرس - تهران (2008-2006)

   كارشناسي :شیمی- دانشگاه صنعتی شریف - تهران (2000-1996)


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده فیزیک شیمی

   تلفن:0218569

   دورنگار :02188041344

   پست الکترونیک : m.anafcheh@alzahra.ac.ir